Uncategorized

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար»

«Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թ-ի ապրիլի 15-ին: Ծրագիրը համարվում է «էկոլոգիական միջանցքների հիմնադրամ Կովկասի համար» (ECF) տարածաշրջանային ընդլայնված ծրագրի մի մասը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության և KfW զարգացման բանկի կողմից։

Հայաստանում Ծրագիրն իրականացվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության (SDC) աջակցությամբ, Բնության համաշխարհային  հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից (WWF-Հայաստան)՝ «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի հետ համատեղ:

Ծրագրի նպատակն է բարելավել հեռավոր շրջաններում ֆերմերների, գյուղական բիզնեսների եկամուտները և գյուղական բնակչության բնական ապրուստի միջոցները՝ տեղական բնական ռեսուրսների տնտեսապես ավելի արդյունավետ և ավելի կայուն օգտագործման և կառավարման շնորհիվ (ոչ փայտանյութային արտադրանքի օգտագործում և մշակում,  հատապտուղների, ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի հավաք, մշակում և արտադրություն, անասնապահություն, տուրիզմ և այլն):

Բնական պաշարների պահպանության և կենսաբազմազանության փոխկապակցվածությունը կնպաստի տնտեսական աճին և  շրջակա միջավայրի ու կլիմայի փոփոխության քաղաքականության մշակմանը:

Ծրագիրն իրականացվելու է Հայաստանի Տավուշի, Լոռու, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում։

«Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում»

«Լոռու և Շիրակի մարզերում արոտների և խոտհարքների քարտեզների փորձարկման աշխատանքների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում» պիլոտային ծրագիրը մեկնարկել է 2021թ. հունվարի 1-ին։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԳՄՀԸ ԷԿՈՍԵՐՎ ծրագրի կողմից, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում» ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։

Ծրագրի շրջանակներում կփորձարկվեն մշակված թվային տեղեկատվական քարտեզները ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերից ընտրված Ամասիա և Գյուլագարակ համայնքներում արոտների կայուն կառավարման պրակտիկան բարելավելու և կառավարման հնարավորություններն ու կարողությունները զարգացնելու համար:

Պիլոտային ծրագիրը նպատակ ունի մշակել թվային տեղեկատվական քարտեզների կիրառման ինստիտուցիոնալ մոդել, որը բխում է համայնքների պահանջներից և կարիքներից:  Ինչն էլ հիմք կդառնա ՀՀ Էկոնոմիկայի ու Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություններին հասանելի դարձած քարտեզների կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում իրականացնելու համար:

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից SIDA-ի գործընկեր  HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ:

Պիլոտային ծրագիրը աջակցում է գործազուրկ կանանց և երիտասարդներին, ինչպես նաև խոցելի խմբերի այլ ներկայացուցիչներին բարելավելու իրենց (ինքնա)զբաղվածությունը (եկամտաբեր և աշխատանքի հնարավորություններ ընձեռող)՝ բարձրացնելով հմտություններ և գիտելիք մատուցող պետական և մասնավոր հատվածում գործող կազմակերպությունների և գործատուների կարողությունները և մոտիվացիան՝ համագործակցելու, մշակելու և առաջարկելու տուրիզմի/ հյուրընկալության և գյուղատնտեսության/ագրոբիզնեսի ոլորտներում բարելավված և աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխան ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դասընթացներ: Պիլոտային ծրագիրն ունի երկու գերակա խնդիր. ա) հմտությունների զարգացում, որն ուղղված է ունենալու աշխատաշուկայի և ապագայի կարիքներին համապատասխան դասընթացների մատուցման բարելավված համակարգ, բ)  զբաղվածություն կամ աշխատաշուկայի հասանելիություն, որն ուղղված է նպաստելու գործող համակարգերի և ծառայությունների զարգացմանը՝ համատեղելով  շահագրգիռ կողմերի հմտությունները և զբաղվածության կամ եկամտաբեր աշխատանքի առկա հնարավորությունները:

Կիրառելով Շուկայական համակարգերի զարգացման (MSD) մոտեցումը` պիլոտային ծրագիրը նպատակ ունի  ամրապնդելու գործատուների, ՄԿՈՒ հաստատությունների, ոչ-ֆորմալ դասընթացներ/կարիերայի կողմնորոշման ծառայություններ մատուցողների և աշխատանք փնտրողների (մասնավորապես երիտասարդներ և կանայք) միջև գործընկերությունը: Շուկայի տարբեր դերակատարների միջև սերտ համագործակցությունը և արդյունավետ գործող հմտությունների զարգացման համակարգը ընդհանուր առմամբ կօգնեն նվազեցնել գործազրկությունը և ստեղծել ավելի բազմազան հնարավորություններ գործազուրկ երիտասարդների և կանանց համար:

Uncategorized

«Համագործակցության խթանում` հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորություններ»

«Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ն իրականացնում է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր՝ ուղղված Հայաստանի Սյունիքի և Լոռու մարզերում գյուղատնտեսական մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) համակարգում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրմանը:

Ծրագիրը աջակցում է Գորիսի և Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջներին՝ խթանելու իրենց համագործակցությունը մասնավոր հատվածի հետ՝ ներդնելով աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելը Անասնաբույժ և Կաթի տեխնոլոգիա մասնագիտություններում:

Ծրագիրը միտված է նպաստելու մասնագիտական կրթության կայուն համակարգի ստեղծմանը, որը սերտորեն կապված է աշխատաշուկայի պահանջարկի հետ: Այն նաև ստեղծում է նախադրյալներ և համապատասխան հնարավորություն՝ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելը Հայաստանի այլ ՄԿՈՒ հաստատություններում ներդնելու համար:

Ծրագիրը նախատեսում է բարելավել Գորիսի և Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջների և Սյունիքի ու Լոռու մարզերի մասնավոր հատվածի/գործատուների կարողությունները՝ իրենց ներգրավելով Անասնաբուժություն և Կաթի տեխնոլոգիա մասնագիտությունների մոդուլային ծրագրերի վերանայման, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման վերապատրաստման դասընթացներին` նպաստելով աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման համապարփակ մադելի ներդրման ապահովմանը:

 

 
Uncategorized

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս»

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս» ծրագիրն  իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողմից՝ Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի` Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության և Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի թիրախում են Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի 99,000 ընդհանուր բնակչությամբ 100 գյուղական բնակավայրերի անասնապահությամբ զբաղվող տնային տնտեսությունները, կաթի և մսի արժեշղթաների դերակատարները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Եռամյա ծրագրի գործընկերներն են ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությունը, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզպետարանները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագիրը մշակվել է` հաշվի առնելով «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ վերջին 10 տարիների ընթացքում Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում իրականացված անասնապահության զարգացման ծրագրերի արձանագրած արդյունքներն ու ձեռքբերած փորձը:

Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն է նպաստել Հայաստանի հյուսիսային մարզերում անասնապահությամբ զբաղվող համայնքների ներառական և կայուն գյուղատնտեսական աճին՝ մասնավոր հատվածի զարգացման խթանման և հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման միջոցով: