ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

«Հմտությունների և գիտելիքի զարգացում» պիլոտային ծրագիրը իրականացվում է «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» (ՌԶԳ) ՀԿ-ի կողմից SIDA-ի գործընկեր  HELVETAS Swiss Intercooperation-ի աջակցությամբ:

Պիլոտային ծրագիրը աջակցում է գործազուրկ կանանց և երիտասարդներին, ինչպես նաև խոցելի խմբերի այլ ներկայացուցիչներին բարելավելու իրենց (ինքնա)զբաղվածությունը (եկամտաբեր և աշխատանքի հնարավորություններ ընձեռող)՝ բարձրացնելով հմտություններ և գիտելիք մատուցող պետական և մասնավոր հատվածում գործող կազմակերպությունների և գործատուների կարողությունները և մոտիվացիան՝ համագործակցելու, մշակելու և առաջարկելու տուրիզմի/ հյուրընկալության և գյուղատնտեսության/ագրոբիզնեսի ոլորտներում բարելավված և աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխան ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ դասընթացներ: Պիլոտային ծրագիրն ունի երկու գերակա խնդիր. ա) հմտությունների զարգացում, որն ուղղված է ունենալու աշխատաշուկայի և ապագայի կարիքներին համապատասխան դասընթացների մատուցման բարելավված համակարգ, բ)  զբաղվածություն կամ աշխատաշուկայի հասանելիություն, որն ուղղված է նպաստելու գործող համակարգերի և ծառայությունների զարգացմանը՝ համատեղելով  շահագրգիռ կողմերի հմտությունները և զբաղվածության կամ եկամտաբեր աշխատանքի առկա հնարավորությունները:

Կիրառելով Շուկայական համակարգերի զարգացման (MSD) մոտեցումը` պիլոտային ծրագիրը նպատակ ունի  ամրապնդելու գործատուների, ՄԿՈՒ հաստատությունների, ոչ-ֆորմալ դասընթացներ/կարիերայի կողմնորոշման ծառայություններ մատուցողների և աշխատանք փնտրողների (մասնավորապես երիտասարդներ և կանայք) միջև գործընկերությունը: Շուկայի տարբեր դերակատարների միջև սերտ համագործակցությունը և արդյունավետ գործող հմտությունների զարգացման համակարգը ընդհանուր առմամբ կօգնեն նվազեցնել գործազրկությունը և ստեղծել ավելի բազմազան հնարավորություններ գործազուրկ երիտասարդների և կանանց համար:

«Համագործակցության խթանում` հանուն ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորություններ»

“Ռազմավարական զարգացման գործակալություն” (ՌԶԳ) ՀԿ-ն իրականացնում է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր` ուղղված Հայաստանի Սյունիքի և Լոռու մարզերում գյուղատնտեսական մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) համակարգում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրմանը:

Ծրագիրը աջակցում է Գորիսի և Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջներին՝ խթանելու իրենց համագործակցությունը մասնավոր հատվածի հետ` ներդնելով աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելը Անասնաբույժ և Կաթի տեխնոլոգիա մասնագիտություններում:

Ծրագիրը միտված է նպաստելու մասնագիտական կրթության կայուն համակարգի ստեղծմանը, որը սերտորեն կապված է աշխատաշուկայի պահանջարկի հետ: Այն նաև ստեղծում է նախադրյալներ և համապատասխան հնարավորություն` աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելը Հայաստանի այլ

ՄԿՈՒ հաստատություններում ներդնելու համար:

Ծրագիրը նախատեսում է բարելավել Գորիսի և Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջների և Սյունիքի ու Լոռու մարզերի մասնավոր հատվածի/գործատուների կարողությունները` իրենց ներգրավելով Անասնաբուժություն և Կաթի տեխնոլոգիա մասնագիտությունների մոդուլային ծրագրերի վերանայման, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման վերապատրաստման դասընթացներին` նպաստելով աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման համապարփակ մադելի ներդրման ապահովմանը:  

 

 

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս»

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ – հյուսիս» ծրագիրն  իրականացվում է «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ-ի կողից՝ Ավստրիայի Զարգացման Գործակալության Ավստրիական Զարգացման և Համագործակցության ծրագրային միավորի և Շվեյցարիայի Զարգազման և Համագործակցության Գործակալության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի թիրախում են Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի 85,000 ընդհանուր բնակչությամբ 88 գյուղական բնակավայրերի անասնապահությամբ զբաղվող տնային տնտեսությունները, կաթի և մսի արժեշղթաների դերակատարները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Եռամյա ծրագրի գործընկերներն են ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությունը, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզպետարանները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանում՝ հարավ-հյուսիս» ծրագիրը մշակվել է` հաշվի առնելով «Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն» ՀԿ վերջին 10 տարիների ընթացքում Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում իրականացված անասնապահության զարգացման ծրագրերի արձանագրած արդյունքներն ու ձեռքբերած փորձը:

Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն է նպաստել Հայաստանի հյուսիսային մարզերում անասնապահությամբ զբաղվող համայնքների ներառական և կայուն գյուղատնտեսական աճին՝ մասնավոր հատվածի զարգացման խթանման և հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման միջոցով:

«ՄԿՈՒ Զարգացում Սյունիքի մարզում»

 

“Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն” (ՌԶԳ) ՀԿ-ն, համագործակցելով Շվեյցարիայի Եկեղեցու Օգնություն (HEKS/EPER) կազմակերպության և Կիրառական Գիտությունների Բեռնի համալսարանի Գյուղատնտեսության, անտառային և պարենային գիտությունների դպրոցի հետ, իրականացնում է գյուղատնտեսության ոլորտում “Մասնագիտական Կրթության և Ուսուցման Զարգացում Սյունիքի մարզում” ծրագիրը:

Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում Գորիսի Պետական Գյուղատնտեսական քոլեջին և Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանի (ՀԱԱՀ) Սիսիանի մասնաճյուղին (միակ գյուղատնտեսական հաստատությունները Սյունիքի մարզում) զարգացնել գործնական ՄԿՈՒ-ն Անասնաբույժ/անասնաբույծի և Կաթի տեխնոլոգի մասնագիտությունները ըստ ՀՀ Սյունիքի մարզին բնորոշ տեղական պահանջների:

Ծրագիրը միտված է նպաստելու գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության և խորհրդատվական ծառայությունների զարգացմանըˋ գործնականորեն կիրառելով նորարարական մոտեցումներ և ստեղծելով շուկային համապատասխան գործնական կրթական համակարգ անասնաբուժության, կաթի վերամշակման և ֆերմերներին խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ոլորտներում:

Ծրագիրը նախատեսում է բարելավել Գորիսի Պետական Գյուղատնտեսական քոլեջի և Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղի կարողությունները և ամրապնդել ՄԿՈՒ հաստատությունների և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցությունը` ապահովելով առավել մրցունակ և շուկային միտված գործնական կրթություն:

 

«Անասնապահության զարգացում Հայաստանի հարավում»

 

Այս ծրագիրը “Անասնապահության զարգացում Սյունիքի մարզում” լայնածավալ ծրագրի տրամաբանական շարունակությունն է, որն իրականացվում է “Ռազմավարական Զարգացման Գործակալություն” (ՌԶԳ) ՀԿ-ի և ֆինանսավորվում “Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության” (ՇԶՀԳ) կողմից: Ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով նախկին ծրագրով ստացած արդյունքները, ձեռքբերումներն ու քաղած դասերը:

Ծրագրի նպատակը ՀՀ Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում անասնապահության ոլորտում ներգրավված տղամարդ և կին ֆերմերների եկամուտների աճի և տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումն է: Այն ընդգրկում է Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի 100 գյուղական համայնք` շուրջ 60,000 բնակչությամբ կամ 14,000 տնտեսությամբ:

Ծրագրի հիմնական նպատակներն ենˋ

– Կին և տղամարդ ֆերմերների համար առավել արդյունավետ գործող կաթի և մսի շուկաների հասանելիության բարելավում` հուսալի շուկայական մեխանիզմների զարգացման և շուկայի մասնակիցների միջև վստահելի կապերի ձևավորման շնորհիվ:

– Կին և տղամարդ ֆերմերների` ֆերմերային տնտեսության վարման նոր մոտեցումներ և մեթոդներ կիրառելու կարողությունների բարելավում` ամրապնդելով և զարգացնելով մսի և կաթի արժեշղթայի մասնակիցների`անասնապահության մեջ ներգրավված կին և տղամարդ ֆերմերներին խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայություններ տրամադրելու կարողությունները, ինչպես նաև իրականացնելով ֆերմերային տնտեսությունների արտադրողականության բարձրացմանն ուղղված առանձին խորհրդատվական միջոցառումներ (ուսուցում, փորձի փոխանակում, անհատական խորհրդատվություն և այլն):

– Կին և տղամարդ ֆերմերների համար գյուղատնտեսական պարագաների և աջակցող ծառայությունների (ինչպիսիք են` անասնաբուժական ծառայությունները, կենդանիների արհեստական սերմնավորումը և կենդանիների ցեղատեսակի բարելավումը, գյուղատնտեսական պարագաների և ծառայությունների մատակարարումը և այլն) հասանելիության բարելավում` սահմանափակ ներդրումային նախաձեռնությունների, մատակարարների կարողությունների զարգացման, համապատասխան պետական կառույցների հետ երկխոսության հաստատման շնորհիվ:

– Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների հզորացում` աջակցելու գյուղերի տնտեսական աճին և մասնավորապես` անասնապահության ոլորտի զարգացմանը` համայնքային և մարզային իշխանությունների կարողությունների հզորացման միջոցով, այն է` առավել արդյունավետ կատարել իրենց գործառույթները, արձագանքել անասնապահության ոլորտում ֆերմերների կարիքներին, երկխոսություն հաստատել ազգային մակարդակով գործող պետական կառույցների հետ:

Ծրագրի շրջանակներում կիրառվում է “Շուկաներ Աղքատների Համար” (M4P) մոտեցումը, որն ուղղված է նպաստելու անասնապահության ոլորտում տևական և կայուն փոփոխությունների ամրապնդմանը` տարածաշրջանում բնակչության եկամուտների աճի և աղքատության կրճատման նպատակով: